Paszport Austriacko-Wegierski

 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

 

Karta pracy "Arbeitsbücher"

Dokumentami wydawanymi przez Urzędy Pracy (Arbeitsamt) osobom pracującym na terenie Rzeszy Niemieckiej oraz na terenach wcielonych do niej w okresie II Wojny światowej były książeczki pracy (Arbeitsbücher).

Arbeitsbuch (koloru brązowego) został wprowadzony ustawą z 26 lutego 1935 r. i był powszechny jeszcze przed wrześniem 1939 r. jako dokument potwierdzający zatrudnienie w Niemczech, natomiast w okresie II wojny światowej stał się też dokumentem wydawanym robotnikom przymusowym. Obowiązek taki wobec Polaków skierowanych na roboty do Niemiec wprowadzało rozporządzenie z 22 maja 1942 r. Po zakończeniu wojny osoby powracające z robót przymusowych z III Rzeszy do Polski otrzymywały je od pracodawcy. Książeczka składała się z kilkunastu kart, na których zamieszczano informacje personalne, adresowe, stan cywilny, wykształcenie zawodowe, obecne i wcześniejsze zatrudnienie oraz grupę zawodową. Na pierwszej stronie Urząd Pracy zamieszczał numer, którego pierwsza część oznaczała numer Arbeitsamtu, a druga numer karty ewidencyjnej znajdującej się w kartotece urzędu.

 

W Generalnym Gubernatorstwie odpowiednikiem książeczki pracy, była karta pracy (Arbeitskarte) wprowadzona rozporządzeniem z 20 grudnia 1940 r. Wzorowana była na istniejącej już w Rzeszy książce pracy, zatem Arbeitskarte wydawana w GG posiadała układ książkowy i organizację wewnętrzną strukturalnie podobną z Arbeitsbuch.Arbeitsamt wystawiał na wniosek książeczkę pracy. Przy rozpoczęciu pracy należało Arbeitsbuch (Arbeitskarte w GG) doręczyć pracodawcy, który dokonywał w niej następujących wpisów: data rozpoczęcia pracy, charakter zatrudnienia, miejsce zamieszkania i ewentualne jego zmiany, data zakończenia pracy. Z kolei właściciel u którego pracował robotnik o każdym wpisie powiadamiał Arbeitsamt. Pracownik przymusowy nie mógł posiadać dwóch książeczek pracy.

 

Po wojnie robotnicy przymusowi potwierdzali w różnych instytucjach swój pobyt na pracach przymusowych, załączając książeczki pracy. Do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce trafiały z różnymi materiałami archiwalnymi zgromadzonymi w ramach jej działalności. W zasobie archiwalnym po GKBZHwP znajdują się również książeczki pracy dla cudzoziemców (Arbeitsbuch für Ausländer) i Arbeitskarte wprowadzone w Generalnym Gubernatorstwie.

Źródło: https://ofiary.ipn.gov.pl

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

  Legitymacja fabryczna "Werks-Ausweis"

 • 11
 • 13
 • 9

 

 Karta rozpoznawcza "Generalgouvernement Kennkarte"

 • 20
 • 21
 • 22

 

List na korze brzozy

Pisany do kochanej dziewczyny na korze brzozy, napisany zostal 10 lutego 1941 roku.

 • 23

 

Dokument OPL

Dokumenty związane z organizacją ludności miasta Krakowa pod względem obrony przeciwlotniczej.

 • 25
 • 26
 • 27

 

Zaświadczenie o obywatelstwie polskim - 1929 r.

Zaświadczenie o obywatelstwie polskim wydane 24.X 1929 r. przez magistrat miasta Zdołbunowa.

 • 28
 • 29

 

Bilet tramwajowy z Krakowa

Bilet Miejskiej Koleji Elektrycznej w Krakowie, rok około 1939

 • 30
 • 31

 

Dyplom Komisji Pożyczki Narodowej  1933 r

Dyplom Komitetu Obywatelskiego Komisji Pożyczki Narodowej, wydany 5 października 1933 r w Łucku przez Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożyczki Narodowej.

 • 32

 

Bilet tygodniowy PKP 1936r.

 • 33
 • 34

 

Legitymacja pamiatkowa 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich.

Legitymacja przyznana przy nadaniu pamiątkowej odznaki 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich dnia 6 X 1934 roku, podpisana przez Dowódcę pułku, pułkownika Filipkowskiego.

 • 1
 • 2

 

Karta wojskowa Legionów Polskich.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 

Karta służbowa Legionów Polskich.

Karta służbowa Legionów Polskich wydana 23 wrzeœnia 1916 roku, zawiadamiająca "...iż Pan ma się zaraz wstawić do tutejszej stacyji (Rajska, koszary Józefa Franciszka, I piętro, sala 58)...."

 • 5

 

Tymczasowa legitymacja Legionów Polskich

 • 3

 Wszystkie umieszczone na tej podstronie zdjęcia oraz skany pochodzą z prywatnych zbiorów autora strony.